CONTOH SOAL AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR

SOAL AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR

1. Surat al-lahab mengatakan kisah seorang pendengki bernama … (abu lahab)
2. lanjutkan ayat disamping ( )
3. Surat al-lahab terdiri dari …. Ayat (5 ayat)
4. Surat al-kafirun terdiri dari …. Ayat (6 ayat)
5. Nama surat alkafirun diambil dari surat alkafirun ayat ke … (ke 1)
6. Allah menurunkan kitab suci sebanyak … kitab (4 kitab)
7. Kitab taurat diturunkan pada nabi … (nabi Musa)
8. Kepada nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan kitab … (Al-quran)
9. Allah menurunkan kitab suci Al-quran untuk … (pedoman hidup)
10. Allah menurunkan kitab suci kepada rosul melalui …. (jibril)
11. Peristiwa turunnya Al-quran disebut … (nuzulul quran)
12. Peristiwa turunnya Al-quran terjadi pada malam …. (17 Rhamadan)
13. Ketika masih bayi nabi Musa as dihanyutkan ke … (Sungai Nil)
14. Bayi Nabi Musa as dihanyutkan dengan dimaksukkan agar …. (aman dari ancaman fir’aun)
15. Nabi Ayub dapat ujian dari Allah yang berupa …. (sakit kulit)
16. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat bisa berubah menjadi …. (ular)
17. Ketika masih bayi sudah dapat berbicara adalah muljizat nabi …. ( Nabi Isa as)
18. Nama sahabat nabi Isa as yang berkhianat bernama …. ( Yudas Iskariat/ Yahuda)
19. Orang yang mengumandangkan Adzan disebut … ( muadzin)
20. Orang yang membaca Khotbah disebut … (Khotib)
21. Panggilan untuk melaksanakan sholat disebut … (adzan)
22. Tanda sholat akan dimulai bacaan …. (Iqomah)
23. terdapat pada ….. (iqomah)
24. dikumdangkan ketika adzan Sholat … (subuh)
25. Surat al-kafirun memberi penjelasan tentang orang-orang …. (kafir)
26. Nabi Musa menyiara agama dibantu oleh saudaranya yang bernama …. (Harun)
27. Iman kepada para Rosul Allah termasuk rukun iman yang ke … (ke-4)
28. Ibu nabi Isa bernama ….. (Maryam)
29. Surat Al-Ma’un terdiri dari ayat …. (7 ayat)
30. Surat Al-Ma’un diawali dengan lafad ….. ( )
31. Kata Khulafak adalah bentuk jamak dari kata tunggal …. (kholifah)
32. Abu Bakar, Usman, dan Sayyidina Ali termasuk …. (Khulafaur Rosyidin)
33. Kitab Suci Al-quran diturunkan pada Nabi …. ( Nabi Muhammad )
34. Kitab suci Al-quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan …. Ayat (6666 ayat)
35. Orang yang menghardik anak yatim termasuk …. Agama (mendustakan)
36. Nabi yang tidak berayah dan beribu adalah …. (nabi adam as)
37. Sedangkan nabi yang beribu tidak berayah adalah … (Nabi Isa)
38. Munculnya nabi palsu pada zaman kholifah …. (abu bakar)
39. Al-fiil artinya ….. (gajah)
40. Surat Al-fiil diturunkan di kota …. (mekah)
41. Pasukan gajah hancur lebur bagai daun-daun dimakan ulat diserang oleh …. (burung Ababil)
42. Mukjizat tongkat bisa menjadi ular adalah mukjizat nabi… (Musa as)
43. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad termasuk rosul … (ulul azmi)
44. Sifat wajib bagi rosul adalah Tablig artinya … (menyampaikan)
45. Maulud Nabi diperingati pada tanggal … (12 Maulud)
46. Maulud Nabi memperingati hari …. (Kelahiran Nabi Muhammad)
47. Isro’ Mi’roj dipringati pada tanggal …. (27 Rojab)
48. Idul Fitri pada Tanggal …. (1 Syawal)
49. Idul Adha pada tanggal … (10 Dzulhijjah)
50. Hari Tasrik pada tanggal …(11,12,13 Dzulhijjah)

KERJAKAN SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN MEMBERIKAN TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C YANG DIANGGAP BENAR!

1.   Isro’ adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke……
a.    Masjidil Munawaroh
b.    Masjidil Aqsho
c.    Masjid Nabawi
2.    Peristiwa Isro’ Mi’roj tercantum dalam surat Al Isro’ ayat……
a.    1
b.    2
c.    3
3.    Pada saat melaksanakan Isro’ Mi’roj Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang memanen padi terus menerus, hal tersebut menunjukkan orang yang akan mendapatkan pahala jika di dunia……
a.    Rajin Sholat
b.    Rajin Menabung
c.    Rajin Shodaqoh
4.    Perintah sholat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saat peristiwa……
a.    Isro’ Mi’roj
b.    Perang Thaif
c.    Perang Gajah
5.    Sahabat nabi yang pertama kali menyakini peristiwa Isro’ Mi’roj adalah……
a.    Umar bin Khotob
b.    Abu Bakar Ash Sidiq
c.    Ali bin Abi Tholib
6.    Orang pertama kali yang membantah peristiwa Isro’ Mi’roj adalah……
a.    Abu Jahal
b.    Abu Yusuf
c.    Abu Tholib
7.    Ash Sidiq mengandung arti……….
a.    Jujur
b.    Taat
c.    Baik
8.    Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad, kaum Quraisy menuduh Nabi sebagai…….
a.    Pembohong
b.    Pemfitnah
c.    Pembunuh
9.    Sholat yang diwajibkan sebanyak……
a.    15 Rekaat
b.    16 Rekaat
c.    17 Rekaat
10.    Tempat yang digunakan para malaikat berkumpul adalah……
a.    Baitul Mall
b.    Baitul Maqdis
c.    Baitul hajj

KERJAKAN SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN MEMBERIKAN TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C YANG DIANGGAP BENAR!

1.    Isro’ secara bahasa berarti…
a.    Dihidupkan
b.    Dijalankan
c.    Dimatikan
2.    Mi’roj secara bahasa berarti…
a.    Dinaikkan
b.    Diturunkan
c.    Dipindahkan
3.    Secara istilah, Isro’ mi’roj berarti perjalanan nabi dari masjidil haram ke…
a.    Masjidil Aqso
b.    Masjidil Lahmi
c.    Masjidil Mubarok
4.    Isro’ mi’roj terjadi pada tanggal…tahun…
a.    26 Rajab 621 M
b.    27 Rajab 621 M
c.    28 Rajab 621 M
5.    Peristiwa Isro’ mi’roj terdapat dalam Qur’an Surat….
a.    Al- Isro’ ayat 1
b.    Al- Isro’ ayat 2
c.    Al- Isro’ ayat 3
6.    Sebelum ke masjidil Aqso, nabi singgah ke kota Madyan yaitu tempat Nabi…
a.    Musa bersembunyi dari kejaran raja Fir’aun
b.    Musa dilahirkan
c.    Musa menerima wahyu
7.    Bukit Tursina adalah tempat nabi Musa menerima kitab…
a.    Injil
b.    Taurat
c.    Zabur
8.    Baitul Lahmi adalah tempat nabi Isa saat…
a.    Dilahirkan
b.    Wafat
c.    Dimakamkan
9.    Nama lain kota Yasrib adalah…
a.    Madinah
b.    Mekkah
c.    Arab
10.    Masjidil Aqso terletak di…
a.    Palestina
b.    Irak
c.    Iran

KERJAKAN SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN MEMBERIKAN TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C YANG DIANGGAP BENAR!

1.    Di masjidil Aqso nabi Muhammad diberi minuman susu dan arak oleh   malaikai Jibril, nabi memilih…
a.    susu
b.    arak
c.    tidak memilih
2.    Dilangit pertama nabi bertemu dengan nabi…
a.    Adam
b.    Musa
c.    Isa
3.    Di langit kedua nabi bertemu dengan nabi…
a.    Musa
b.    Isa
c.    Yahya
4.    Dilangit ketiga nabi bertemu dengan nabi…
a.    Yahya
b.    Yusuf
c.    Ibrahim
5.    Dilangit keempat nabi bertemu dengan nabi…
a.    Idris
b.    Yusuf
c.    Harun
6.    Dilangit kelima nabi bertemu dengan nabi…
a.    Idris
b.    Musa
c.    Harun
7.    Dilangit keenam nabi bertemu dengan nabi…
a.    Musa
b.    Harun
c.    Idris
8.    Dilangit ketujuh nabi bertemu dengan nabi…
a.    Ibrahim
b.    Musa
c.    Harun
9.    Tempat berkumpulnya para malaikat dinamakan…
a.    Baitul Maqdis
b.    Baitul Mal
c.    Baitul Lahmi
10.    Setelah bertemu dengan Allah, nabi menerima perintah…
a.    Puasa
b.    Sholat
c.    Haji

SOAL CERDAS CERMAT AGAMA ISLAM FIQIH

Fiqih
1.    Menurut Imam Al-Ghazali kehidupan manusia diumpamakan seperti orang yang mengarungi samudera dan akan menemui banyak halangan dan rintangan dan bekal yang paling dibutuhkan menurut Imam Ghazali adalah (Iman yang kokoh)
2.    Apa pengertian zakat dari istilah fiqih (Zakat berarti sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang orang yang berhak menerimanya)
3.    Sebutkan macam-macam zakat (Zakat mall dan zakat fitrah)
4.    Sebutkan pengertian zakat fitrah. (Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan baik anak kecil maupun orang dewasa, perempuan atau pun laki laki)
5.    Sebutkan pengertian dari zakat mall :  (Bagian dari harta seseorang atau badan hukum setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula)
6.    Siapakah orang yang berhak menerima zakat
(Fakir, miskin, ibnu sabil, fii sabilillah, mualaf, musafir, amil zakat, gharim)
7.    Sebutkan rukun haji ; (Ihram, wukuf di padang arafah, tawaf ifadah, sya’i (lari kecil antara safa dan marwah), tahalul, tertib)
8.    Sebutkan perbedaan ibadah umroh dengan ibadah haji : (Kalau haji dilakukan pada bulan Zulhijah, sedangkan umroh dilakukan pada bulan selain Zulhijah. Kalau umroh tidak melakukan wukuf di Padang Arafah)
9.    Sebutkan Hikmah Ibadah haji (Ibadah haji merupakan media pemersatu umat Islam sedunia, Ibadah haji dapat menumbuhkan semangat berkurban, dapat menambah iman dan takwa kepada Allah SWT, menyadari bahwa hidup itu perlu saling tolong menolong tidak ada perbedaan kaya dan miskin)
10.    Sebutkan syarat haji (Islam, baliqh, berakal sehat, orang merdeka dan mampu dalam segala hal)
11.    Sebutkan pengertian Aqiqah (Sembelihan binatang yang disembelih untuk anak yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah karna telah dikaruniai seorang anak)
12.    Apakah hukum Aqiqah (Sunnah muakad; sunnah yang sangat dianjurkan)
13.    Pengertian jual beli (pertukaran barang dengan uang atau pertukaran harta dengan harta untuk dijadikan hak milik)
14.    Sebutkan bunyi rukun Islam

:a.    Mengucap dua kalimah syahadat

b.    Sholat lima waktu

c.    Puasa di bulan Ramadhan

d.    Membayar zakat

e.    Naik haji ke Baitullah bagi yang mampu
15.    Sebutkan bunyi rukun iman

a.    Iman kepada Allah

b.    Iman kepada Rasul rasul-Nya

c.    Iman kepada Malaikat-malaikat-Nya

d.    Iman kepada Kitab-Nya

e.    Iman kepada Hari Akhir

f.    Iman kepada Qadar baikdan Qadar buruk
16.    Iman kepada Qodho dan Qadar adalah rukun iman yang ke… 6 (enam)
17.    Apakah pengertian Ijtihad : (usaha sungguh sungguh yang dilakukan para ahli

agama untuk mencapai suatu keputusan syarak mengenai suatu permasalahan yang penyelesaiannya belu tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah)
18.    Sebutkan lima sifat-sifat Allah : (Wujud, Qidam, Ilmu, Hayat, Sama’)
19.    Sebutkan sifat yang mustahil bagi Allah : (‘ajzun yang berarti lemah, karahah yang berarti dipaksa, maut yang berarti mati)
20.    Sebutkan pengertian Iman (Diucapkan dengan lisan, dipercayai dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan)
21.    Apakah pengertian Ulul Azmi : (Nabi yang memiliki keutamaan yang paling tinggi berupa kesabaran)
22.    Sebutkan Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi  (Nabi Ibrahim, Nuh, Isa, Musa, Muhammad)
23.    Sebutkan Mu’jizat Nabi Musa (Dapat membelah lautan, dapat mengubah tongkatnya menjadi ular)
24.    Apakah pengertian syirik : (Mempercayai selain Allah)
25.    Sebutkan akibat negatif dari perbuatan syirik (Tidak menerima ampunan dari Allah, selalu bimbang dan ragu-ragu, harta yang dinafkahkan akan sia-sia, mendapat siksa neraka, menjadi musuh Allah)
26.    Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husnah (Nama-nama Allah yang agung yang

dapat dipedomani setiap orang yang beriman)
27.    Sebutkan lima dari Asmaul Husnah (Al-waris; Allah yang Maha Mewarisi, An-Naffi ; Allah yang memberi manfaat, Al-hafiz ; Allah yang Maha Menjaga, Al-Wadud ; Allah yang Maha Pengasih, Ar-rafih ; Allah yang Maha Meninggikan)
28.    Sebutkan pengertian puasa (Menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari)
29.    Apakah pengertian shalat : (Shalat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai sebuah ibadah, dalam beberapa bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’)
30.    Apakah syarat-syarat shalat

a.    Beragama Islam

b.    Sudah baligh dan berakal

c.    Suci dari hadast

d.    Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat

e.    Menutup aurat, laki-laki  auratnya antara pusat dan lutut, sedang wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan dua belah tapak tangan
f.    Masuk waktu yang telah ditentukan
g.    Menghadap kiblat
h.    Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunah
31.     Apakah Rukun Shalat
a.    Niat
b.    Takbiratul ikram
c.    Berdiri tegak bagi yang berkuasa ketika shalat fardhu. Boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit
d.    Membaca surat Al-fatiah pada tiap-tiap rakaat
e.    Ruku dengan thuma’ninah
f.    I’tidal dengan thuma’ninah
g.    Sujud dua kali dengan thuma’ninah
h.    Duduk antara dua sujud dengan thuma’ninah
i.    Duduk tasyahud akhir dengan thuma’ninah
j.    Membaca tasyahud akhir
k.    Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir
l.    Membaca salam yang pertama
m.    Tertib : berurutan mengejerkan rukun-rukun tersebut
32.    Apakah Shalat Dluha itu (Sholat Dluha adalah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik, sekurang-kurangnya shalat dluha ini dua rakaat)
33.    Apakah pengertian shalat tahiyyatul masjid (ialah shalat sunnat yang dikerjakan oleh jama’ah yang sedang masuk ke masjid )
34.    Apakah Pengertian shalat tahajud (Shalat tahajud ialah sholat sunat yang dikerjakan pada waktu malam)
35.    Apakah pengertian shalat istikharah (Istikharah ialah sholat dua rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang baik diantara dua hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya)

36.     Sebutkan syarat puasa (Islam, baligh, berakal sehat)
37.    Sebutkan dalil puasa
38.    Apa pengertian hari kiamat (hari akhir)?
Hari kiamat adalah dimana pada saat ditentukan Allah swt alam jagat raya beserta isinya akan mengalami kehancuran dan semua makhluk akan mati
39.    Sebutkan tanda-tanda keci lmaupun besar dari hari kiamat
1.    Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi
2.    Maraknya perbuatan maksiat
3.    Lahirnya dajjal yang mengaku bahwa dirinya utusan dari Allah
4.    Fitnah muncul di mana-mana
5.    Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki
6.    Matahari terbit dari arah barat
7.    Keluarnya imam mahdi
8.    Rusaknya ka’bah
9.    Turunnya nabi Isa a.s
10.    Munculnya binatang yang dapat beerbicara
40.    Sebutkan arti dari ayat dibawah ini?

ÈÎÊÇ @n¡óëtÓ4 /ÎJy$ Rtÿø§¤ .ä@‘ 9ÏGçfô“t“3 &éz÷ÿώkp$ &r.x%Šß äu#?ϊupî #$9¡¡$ãtps )Îb•
Segungguhnya hari kiamat itu akan datang aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan.(Q.S Taha/20:15)
41.    Alam barzah dialami manusia pada saat ? ( setelah ia mati)
42.    Datangnya hari kiamat ditandai dengan ?(tiupan sangkakalaoleh malaikat israfil)
43.    Hukum menyakini adanya hari akhir adalah ? (wajib)
44.    Hari dikumpulkannya manusia setelah mati adalah (yaumul mahsyar)
45.    Apa pengertian surga ( surga adalah sebutan temsurga ( surga adalah sebutan tempat yang penuh nikmat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak
46.    Arti dari yaumul ba’as adalah (hari pembangkitan)
47.    Sebutkan nama-nama dari syurga ( firdaus, ma’wa, khuldi, na’im, adnin, darussalam, darul jalal)
48.    Sebutkan tugas malaikat jibril(menyampaikan wahyu)
49.    Sebutkan tugas malaikat malik(menjaga pintu neraka)
50.    Apa perbedaan manusia dengan malaikat( manusia diciptakan dari tanahsedangkan malaikat dari nur(cahaya), manusia memiliki nafsu sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu, manusia adalah mahkluk yang nyata sedangkan malaikat adalah mahkluk ghaib)
Sebutkan 5 sifat-sifat yang tercela (marah, dengki, iri, dendam, dusta)
51.    Sebutkan 5 sifat-sifat tercela ( marah, dengki, dendam, iri hati, ria)
52.    Sebutkan sunah-sunah yang  dilakukan pada saat berpuasa (menyegerakan berbuka, berbuka dengan yang manis-manis, makan sahur, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al Quran )
53.    Kapan dan dimana nabi muhammad saw dilahirkan ( pada tanggal 12 rabiul awal tahun gajah atau tanggal 20 april 571 masehi dikota mekah)
54.    Hari kelahiran nabi muhammad saw yang sering dirayakkan oleh seluruh umat  islam dikota sebut…(maulid nabi)
55.    Siapa nama ayah nabi muhammad saw( abdullah bin abdul muthalib)
56.    Mengapa tahun kelahiran nabi muhammad disebut tahun gajah( karena pada saat itu kota mekah sedang diserbu tentara Abrahah dari negeri Yaman yang ingin menghancurkan i
57.    Sebutkan istri nabi muhammad saw (khadijah)
58.    Sebutkan salah satu anak nabi muhammad saw (qasim, zainab, ummi kalsum, fatimah az zahra)
59.    Kapan terjadinya malam nuzul quran ( 17 ramadhan)
60.    Sebutkan sahabat nabi muhammad yang mendapat gelar khulafaurrasyidin ( abu bakar as shidiq, usman bin affan, umar bin khattab, ali bin abi thalib)
61.    Sebutkan macam-macam najis ( najis muhkofafah, najis mutawassitah, najis mughallazhah)
62.    Bagaimana cara menghilangkan najis mughallazah ( dicuci dengan air hingga tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah)
63.    Sebutkan macam-macam air yang dapat untuk bersuci ( air hujan, air laut, air sumur, air mata air, air salju, air sungai, air embun)
64.    Jelaskan pengertian wudhu ( wudhu ialah membersihkan anggota wudhu dengan air yang suci menyucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadats kecil)
65.    Artikan ayat dibawah ini :
ƒt»¯’r‰škp$ ùs$$îø¡Å=èq#( #$9Á¢=nq4oÍ )Î<n’ %èJôFçOó )Όs# äu#BtYãqþ#( #$!©%Ïïúš ru#$Bø¡|sßq#( #$9øJyt#ùÏ,È )Î<n’ ru&rƒ÷‰Ïƒt3äNö rã_ãqdy3äNö   ÈÏÇ…. n $9ø3sè÷6tü÷ûÈ )Î<n’ ru&r‘ö_ã=n6àNö /΍ãäâr™Å3äNö
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki……
66.    Sebutkan rukun-rukun wudhu (niat, membasuh muka,  membasuh kedua tangan hingga siku-siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib)
67.    Hal –hl yang membatalkan wudhu ( keluarnya sesuatu dari dubur/qubul, hilang akal, bersentuhan antara kulit wanita dan laki-laki yang bukan muhrim)
68.    Artikan ayat dibawah ini
…….3 ru#$9øJßZ3sÌ #$9øÿxsó±t$!äÏ ãtÆÇ ?sZ÷Ss‘4 #$9Á¢=nq4on )Îcž…..
…. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. …
69.    Sebutkan sifat-sifat Rasul ( Shidiq / benar, amanah / dapat dipercaya, fatanah / cerdas, tabliq / melaksanakan tugas)
70.    Sebutkan sifat-sifat mustahil bagi Rasul ( kazib/ dusta, khiyanah/tidak dapat dipercaya, kitman / tidak menyampaikan wahyu, baladah/bodoh)
71.    Siapa nama putri abu bakar yang menjadi istri rasullah ( aisyah )
72.    Rusaknya alam semesta yang kemudian berganti dengan alam akhirat disebut ( kiamat kubro)
73.    Dalil yang menerangkan mengenai perintah shalat adalah ( Q.S Al- ankabut : 45)
74.    “Dan sesungguhnya kiamat pastilah datang, tak ada keraguan padanya.” Arti ayat tersebut dikutip dari Alquran surat ( Al Haj :7)
75.    Amal seseorang sebesar apapun, di akhirat kelak akan di diperlihatkan dan diberikan balasannya. Kesimpulan tersebut dikutip dari Alquran surat ( Al Zalzalah :7-8 )
76.    Perintah wajib berpuasa di bulan Ramadhan diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sejak ( tahun ke 2 H )
77.    Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Hal tersebut adalah fadilah dari puasa.. ( asyura )
78.    “ sesungguhnya allah tudak akan mengubah nasib suatu kaum ( bangsa ) sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…” kutupan terjemahan disalin dari alquran surat ( Arra’du : 11 )
79.    Jelaskan isi kandungan ayat dibawah ini :
dèqu æt=n)sp7 BÏ`ô OèN§ RœÜõÿxp7 BÏ` OèN§ ?èt#>5 BiÏ` {s=n)s6àN #$!©%ϓ OèO¢ &r©ä‰£2àNö 9ÏFt7ö=èóäqþ#( OèN§ ÛÏÿøxW †äƒøÌ_ã3äNö OèN§ ( %s6ö@ã BÏ` ƒãGtquû¯’4 B•` ruBÏZ3äN 4 ©äŠãq{Y% 9ÏFt3äqRçq#(   ÈÐÏÇ ?sè÷)É=èqcš ru9sèy=¯6àNö B•¡|Kw‘ &r_yxW ru9ÏFt7ö=èóäqþ#(

yaitu :
*manusia diciptakan Allah dari tanah melalui Ayah dan Ibu yang yang berproses dalam kandungan ibu,
* setelah lahir manusia tumbuh menjadi anak-anak, remaja , dewasa, dan tua hingga datg ajal,
* sebagian manusia ada yang diwakafkan sebelum waktu-waktu tertentu
* agar manusia memahami proses penciptaan dan proses hidupnya serta memahami tujuan hidupnya
80.    Tuliskan fungsi manusia diciptakan Allah di dunia ini ( menjadi pemimpin, baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri dalam mencari ridha Allah dengan mengabdi serta menyembah hanya kepada Allah, mensejahterakan bumi )
81.    Sebutkan pengertian tawakal ( berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan sebaik-baiknya usaha )
82.    Apa yang dimaksud dengan hadist qualiyah ( yaitu hadist atas dasar segenap perkataan (ucapan) nabi muhammas saw )
83.    Sumber hukum islam yang utama adalah ( Al quran )
84.    Rasulullah saw bersabda : “ Aku tinggalkan kepadamu sekalian dua hal .” hadis tersebut tergolong dalam kelompok hadis ( Qualiyah )
85.    Hadis sebagai sumber hukum islam yang kedua. Dasar hukumnya terdapat dalam surat ( Al Hasyr : 7 )
86.    Apa kepanjangan dari BAZIS ( Badan Amil Zakat Sedekah )
87.    Daging kambing atau sapi yang disembelih dengan tujuan untuk sesaji peresmian bangunan tertentu hukumnya ( haram )
88.    Menyembelih binatang yang benar adalah pada bagian ( leher )
89.    Jelaskan pengertian AlQuran ( Al quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw sebagai pedoman bagi umat manusia
90.    Coba bacakan wahyu yang pertama diturunkan kepada nabi Muhammad saw di gua hira

91.    Berapa jumlah juz, ayat dan surat dalam Al quran ( 30 juz, 6.666 ayat dan 114 surat )
92.    Surat apa yang terakhir diturunkan ( Q.S Al Maidah : 3 )
93.    Berapa lamAl Quran diturunkan ( 22 tahun, 2 bulan , 22hari )
94.    Apa perbedaan antara surat makiyah dan surat madaniyah ( surat makiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad saw melakukan hijrah ke Madinah sedangkan Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah nabi Muhammad saw melakukan hijrah ke madinah )
95.    Mukjizat nabi Muhammad saw adalah ( Al Quran )
96.    Membaca Alquran hendaklah di awali dengan bacan ( Ta’awudz dan basmalah )
97.    Al quran di turunkan diperuntukkan bagi.. (seluruh umat manusia )
98.    Siapa yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammas saw ( Malaikat Jibril )
99.    Dalam bacaan Al quran terdapat ilmu tajwid, coba sebutkan 4 ( izhar, ikhfa’, iqlab, idhgom )
100.    Apa arti dari izhar ( jelas )
101.     Jelaskan pengertian Qadha dan  Qadar? (Qadha adalah keputusan atau ketetapan suatu rencana Allah yang harus dilaksanakan sedangkan Qadar adalah rencana yang ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali baik yang sudah, sedang maupun yang akan datang.
102.    Qadha dan Qadar juga sering disebut dengan takdir, apa pengertian dari takdir ? ( takdir adalahmenyakini adanya ketetapan Allah yang berlaku terhadap segala makhluk –Nya )
103.    Takdir terbagi menjadi 2 coba sebutkan ( takdir mubram dan takdir mu’allaq )
104.    Apa pengertian dari takdir mubram ( takdir mubram ialah ketentuan Allah yang harus berlaku tanpa harus dielakkan lagi )
105.    Sebutkan contoh dari takdir mubram ( ajal/kematian seseorang, jenis kelamin, jodoh, datangnya kiamat )
106.    Apa pengertian takdir mu’alaq ( takdir mu’alaq ialah ketentuan Allah yang mungkin dapat berubah melalui usaha jika Allah mengizinkan )
107.    Jika kita telah beriman terhadap qadha dan qadar maka kita akan memperoleh manfaat bagi diri kita, coba sebutkan ( pandai bersyukur, terhindar dari sifat sombong, memiliki jiwa tawakal, tidak mudah putus asa )
108.    Sebutkan minimal 5 sifat-sifat yang didapat jika kita mengimani qadha dan qadar ( rendah hati, bersyukur, sabar, rajin, bekerja keras, bersemangat )
109.    Iman kepada qadha dan qadar termasuk rukun iman yang ke (6 )
110.    Berapa usia manusia ketika Allah menetapkan takdir seseorang ( 40 hari )
111.     Sebutkan kerajaan islam di indonesia ( kerajaan samudra pasai, kerajaan demak, kerajaan pajang, kerajaan mataram )
112.        Sebutkan nama-nama wali sanga yang ada diindonesia ( maulana malik ibrahim, sunan ampel, sunan bonang, sunan drajat, sunan giri, sunan muria , sunan kudus, sunan kalijaga, sunan gunung jati )
113.        Ahlul halli wal aqdi selain diartikan sebagai wakil wakil rakyat yang menjadi anggota majelis syuro juga diartikan : (Alim ulama, cerdik pandai dan pemimpin yang ditaati rakyat)
114.        Ajaran Budha masuk ke Jepang pada abad : ke- 6 Masehi
115.        Orang yang membacakan Bai’at Ustzman bin Afan adalah : (Abdulrahman bin Auf)
116    .    Hari penimbangan semua amal perbuatan manusia disebut………………..(yaumul mizan)
117.    Peristiwa terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami di aceh termasuk kiamat…………………(sughro)
118. Khalifah yang mendapat julukan gelar “karamallahu wajkah” di sebabkan ia selalu menjaga wajahnya dari pandangan yang maksiat dan akhlak yang tercela adalah……….(ALI BIN ABI THALIB)
119. Khalifah yang mendapat julukan gelar” zun nurzain” yang artinya dua cahaya adalah……………………( Usman Bin Affan)
120. Sifat jaiz Allah hanya satu yaitu ……….(wewenang bagi Allah)
121. Yang mendapatkan gelar “abul abiyaki” adalah …………(Nabi Ibrahim)
122. Orang yang berzakat disebut…………………………………………………(muzakki)
123. Dikalangan orang Quraisy Rasulallah terkenal dengan kejujurannya sehingga beliau mendapat gelar? (al-Amiin)
124. Siapa yang diangkat sebagai Khalifah Rassyidin ke dua setelah rasulullah wafat? (Umar bin Khatab r.a)
125. Mengapa mengkonsumsi narkoba dilarang di negara kita bahkan agama juga mengharamkan hal tersebut karena memiliki dampak negatif, sebutkan salah satu dampaknya?
(merusak kesehatan jasmani maupun rohani)
126. Al ghazali adalah cendikiawan muslim dibidang……………………………………(ilmu akhlak)
127. Pertama kali islam masuk ke indonesia pada tahun? (674 M)

SOAL CERDAS CERMAT AGAMA ISLAM

Fiqih

1.    Pengertian puasa menurut istilah adalah..
2.    Sebutkan macam-macam puasa!
3.    Sebutkan rukun puasa!
4.    Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa!
5.    Sebutkan 5 macam sunah puasa!
6.    Sebutkan hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa di bulan ramadhan!
7.    Apa yang dimaksud dengan hisab dan rukyat!
8.    Sebutkan amalan sunah puasa!
9.    Sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa!
10.    Sebutkan 3 kelompok orang yang hanya wajib membayar qada saja sebagai pengganti puasa!

Al-qur’an dan Hadist

11.    malaikat diciptakan oleh Allah dari…
12.    Ruhul Amin adalah julukan yang diberikan kepada malaikat apa?
13.    malaikat Rakib diberi tugas oleh Allah untuk…..
14.    Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang…
15.    Menahan diri dari keluh kesah disebut..
16.    Rendah hati merupakan sikap yang…
17.    Apa arti ayat berikut : إن الله مع الصابرين
18.    sebutkan tiga ciri-ciri orang menafik
19.    malaikat yang bertugas membawa hujan adalah..
20.    siapa nama ibu Nabi Ismail..?

SKI

21.    Pemerintah setelah wafat Nabi Muhammad  disebut
22.    Ar-Rasyid artinya
23.    Tantangan yang harus dislesaikan Khalifah pertama adalah
24.    Saidina Abu Bakar lahir di Kota…
25.    Kata Abu pada nama Abu Bakar berarti ……….
26.    Budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar  kemudian menjadi muazin dalah ………
27.    Saidina Umar di gelar dengan sebutan
28.    Abu Bakar dibaiat menjadi Khalifah pada tahun…………
29.    Khulafaur Rasyidin berarti ………
30.    Ajaran tentang bagaimana cara mengabdi atau menyembah Allah S.W.T disebut …

‘Aqidah dan Akhlak

31.    Apakah arti beriman kepada kitab Allah?
32.    Kitab Zabur diturunkan kepada  Nabi?
33.    Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dinamakan…..
34.    Berterima kasih terhadap nikmat Allah atas segala nikmat Allah yang diberikan kepadanya adalah pengertian dari sifat…..
35.    Sebutkan lima nama lain dari Al-Qur’an beserta artinya?
36.    Bacakan bunyi ayat yang pertama turun dari Al-Qur’an?
37.    Sebutkan 3 akhlak yang terpuji?
38.                        : adalah salah satu sifat Allah yang artinya…..
39.    Sebutkan salah satu kandungan pokok isi Al-Qur’an yang kamu ketahui?
40.    Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, kalimat tersebut adalah arti dari hadits nabi yang berbuyi…. Bacakan.

Tajwid
41.    Idhar artinya ….
42.    Idgham Bi ghunnah artinya ….
43.    Berapa huruf-huruf Idgham Bilaghunnnah dan sebutkan huruf-hurufnya.
44.    Iqlab artinya ….
45.    Ikhfa syafawi terjadi apabila terdapat Mim mati (    ) berjumpa dengan….
46.    Apakah yang dimaksud dengan izhar syafawi dan sebutkan huruf-hurufnya?
47.    Apakah yang dimaksud dengan Qalqalah Sughra?
48.    Jika dalam sebuah kalimat terdapat YA mati (   ), baris sebelumnya kasrah maka apa hokum tajwid bagi kalimat tersebut
49.    Dalam sebuah kalimat terdapat mad asli, kemudian berjumpa dengan alif atau hamzah, maka hokum kalimat tersebut menjadi….
50.    Lam (   ) dan Mim (  ) pada ayat pertama surah Al-Baqarah (       ) adalah Mad…

Umum

51.    Siapakah nama keponakan Rasulullah yang pertama masuk islam
52.    Coba bacakan niat puasa Ramadhan
53.    Jika seseorang menjadi imam, apakah hukum meniatkan zikir bagi bacaan jihar dalam sembahyang bagi imam tersebut..??
54.    Kapan nabi Muhammad di Isra mi’rajkan… dan apa perintah yang diterima Rasulullah pada malam tersebut..!!
55.    Siapakah nama lahir saidina Abu Bakar..?
56.                                   Adalah dalil untuk sifat Allah. Apa?
57.                                   Adalah dalil untuk sifat Allah. Apa?
58.    Sebutkan arti tabliqh pada sifat Rasulullah.!
59.    Berapa jumlah ayat dan surat dalam Al-qur’an.!!
60.    Sebutkan nama Nabi-nabi yang termasuk Golongan ulull azmi..!
61.    Mengapa tahun kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah.??
62.    Kaum yang menyambut Nabi ketika Hijrah ke madinah di sebut….
63.     Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Pernyataan tersebut adalah arti dari sebuah Hadist Rasulullah. Bacakan Bunyi hadist tersebut..!
64.    Kebersihan adalah sebagian dari Iman, adalah arti dari Hadist yang berbunyi….? Bacakan hadist tersebut.!!
65.    Sebaik baik kamu adalah yang belajar Al-qur’an dan mengajarkannya. Bacakan bunyi hadist tersebut.!!
66.    Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan. Adalah hadist Rasulullah yang berbuyi..!! Bacakanlah.!!
67.    Sebutkan arti dari Al-fatihah (           )
68.    Apakah arti ihkfa menurut bahasa.?
69.    Lanjutkan ayat berikut yang terdapat dalam surat Al-‘ashr. Ilalladzina amanu wa’amilusshalihati

Jawab
1. Suatu amal ibadah yang dilaksanakan dg cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu
2. Puasa Wajib, Puasa Sunah, Puasa Makruh, Puasa Haram
3. Niat, meninggalkan segala sesuatu yg membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari
4. Muntah dgn sengaja, jimak, haid atau nifas, gila mabuk atau pingsan, makan dan minum, murtad
5. Makan sahur, mengakhirkan makan waktu makan sahur, menyegerakan berbuka puasa, berbuka danganyg manis, membaca do’a ketika berbuka
6Sakit yg menyebabkan tidak sanggup berpuasa, dalam perjalanan jauh, usia yang sudah lemah, hamil atau menyusui anak
7. Hisab = menggunakan perhitungan menurut ilmu falaq atau ilmu astronomi.
rukyat = melihat bulan dgn mata kepala sendiri yg menandakan datangnya tanggal 1 bulan Qomariyah
8. Makan sahur, mengakhiri makan sahur, berbuka dengan yang manis
9. Muntah dgn sengaja, jimak, makan dan minum
10. Usia tua yg sudah lemah, orang hamil atau menyusui anak, dalam perjalanan jauh

Pengertian puasa menurut istilah adalah..
2.    Malaikat diciptakan oleh Allah dari…
3.    Pemerintah setelah wafat Nabi Muhammad  disebut
4.    Apakah arti beriman kepada kitab Allah?
5.    Idhar artinya ….
6.    Siapakah nama keponakan Rasulullah yang pertama masuk islam
7.    Siapakah nabi yang ditelan dalam perut ikan…
8.    ليس كمثله شيأ ‏ ‏Adalah dalil untuk sifat Allah. Apa?
9.    Sebutkan tiga ciri-ciri orang menafik
10.    Siapa nama ibu Nabi Ismail..?

Paket A 1
1.    Sebutkan macam-macam puasa!
2.    Ruhul Amin adalah julukan yang diberikan kepada malaikat apa?
3.    Ar-Rasyid artinya
4.    Kitab Zabur diturunkan kepada  Nabi?
5.    Idgham Bi ghunnah artinya ….
6.    Coba bacakan niat puasa Ramadhan
7.    Lanjutkan ayat berikut yang terdapat dalam surat Al-‘ashr.الا الذين أمنوا و عملوا الصالحات

Paket A2
1.    Sebutkan rukun puasa!
2.    Malaikat Rakib diberi tugas oleh Allah untuk…..
3.    Tantangan yang harus dislesaikan Khalifah pertama adalah
4.    Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dinamakan…..
5.    Berapa huruf-huruf Idgham Bilaghunnnah dan sebutkan huruf-hurufnya.
6.    Jika seseorang menjadi imam, apakah hukum meniatkan zikir bagi bacaan jihar dalam sembahyang bagi imam tersebut..??
7.    Apakah arti ihkfa menurut bahasa.?

Paket A3
1.    Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa!
2.    Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang…
3.    Saidina Abu Bakar lahir di Kota…
4.    Berterima kasih terhadap nikmat Allah atas segala nikmat Allah yang diberikan kepadanya adalah pengertian dari sifat…..
5.    Iqlab artinya ….
6.    Kapan nabi Muhammad di Isra mi’rajkan… dan apa perintah yang diterima Rasulullah pada malam tersebut..!!
7.    Sebutkan arti dari Al-fatihah (     الفاتحة      )

Paket A4
1.    Sebutkan 5 macam sunah puasa!
2.    Menahan diri dari keluh kesah disebut..
3.    Kata Ash-shidiq pada nama Abu Bakar berarti ……….
4.    Sebutkan lima nama lain dari Al-Qur’an beserta artinya?
5.    Ikhfa syafawi terjadi apabila terdapat Mim mati ( م   ) berjumpa dengan….
6.    Siapakah nama lahir saidina Abu Bakar..?
7.    Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan. Adalah hadist Rasulullah yang berbuyi..!! Bacakanlah.!!

Paket B.
1.    Sebutkan hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa di bulan ramadhan!
2.    Rendah hati merupakan sikap yang…
3.    Budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar  kemudian menjadi muazin dalah
4.    Bacakan bunyi ayat yang pertama turun dari Al-Qur’an?
5.    Apakah yang dimaksud dengan izhar syafawi dan sebutkan huruf-hurufnya?
6.     ليس كمثله شيأ ‏ ‏Adalah dalil untuk sifat Allah. Apa?
7.    Sebaik baik kamu adalah yang belajar Al-qur’an dan mengajarkannya. Bacakan bunyi hadist tersebut.!!
8.    Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa!
9.    Lanjutkan ayat berikut yang terdapat dalam surat Al-‘ashr.الا الذين أمنوا و عملوا الصالحات
10.    Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan. Adalah hadist Rasulullah yang berbuyi..!! Bacakanlah.!!

Paket B1.
1.    Apa yang dimaksud dengan hisab dan rukyat!
2.    Apa arti ayat berikut : إن الله مع الصابرين
3.    Saidina Umar di gelar dengan sebutan
4.    Sebutkan 3 akhlak yang terpuji?
5.    Apakah yang dimaksud dengan Qalqalah Sughra?
6.    قل هو الله احد      Adalah dalil untuk sifat Allah. Apa?
7.    Kebersihan adalah sebagian dari Iman, adalah arti dari Hadist yang berbunyi….? Bacakan hadist tersebut.!!

Paket B2.
1.    Sebutkan amalan sunah puasa!
2.    Sebutkan tiga ciri-ciri orang menafik
3.    Abu Bakar dibaiat menjadi Khalifah pada tahun…………
4.     قيمه بنفسه        : adalah salah satu sifat Allah yang artinya…..
5.    Jika dalam sebuah kalimat terdapat YA mati (  ي ), baris sebelumnya kasrah maka apa hokum tajwid bagi kalimat tersebut
6.    Sebutkan arti tabliqh pada sifat Rasulullah.!
7.    Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Pernyataan tersebut adalah arti dari sebuah Hadist Rasulullah. Bacakan Bunyi hadist tersebut..!
Paket B3.
1.    Sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa!
2.    Malaikat yang bertugas membawa hujan adalah..
3.    Khulafaur Rasyidin berarti ………
4.    Sebutkan salah satu kandungan pokok isi Al-Qur’an yang kamu ketahui?
5.    Dalam sebuah kalimat terdapat mad asli, kemudian berjumpa dengan alif atau hamzah, maka hokum kalimat tersebut menjadi….
6.    Berapa jumlah ayat dan surat dalam Al-qur’an.!!
7.    Kaum yang menyambut Nabi ketika Hijrah ke madinah di sebut….

Paket B4.
1.    Sebutkan 3 kelompok orang yang hanya wajib membayar qada saja sebagai pengganti puasa
2.    siapa nama ibu Nabi Ismail..?
3.    Ajaran tentang bagaimana cara mengabdi atau menyembah Allah S.W.T disebut…….
4.    Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, kalimat tersebut adalah arti dari hadits nabi yang berbuyi…. Bacakan.!!
5.    Lam (  ل ) dan Mim ( م ) pada ayat pertama surah Al-Baqarah (   1   :البقرة ) adalah Mad…
6.    Mengapa tahun kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah.??
7.    Sebutkan nama Nabi-nabi yang termasuk Golongan ulull azmi..!

Iklan

2 thoughts on “CONTOH SOAL AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR

  1. Assalaamu’alaikum, izin copy artikelnya, untuk menjadi soal cerdas cermat peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. insya Allah. Jazakallah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s